# Sample Title/Composer Performer Time
1 Wings of the Eagle
Seiichi Kyoda
17:40:39
2 Rising Sun
Kiyoshi Yoshida
17:39:07
3 Winter Dance
Seiichi Kyoda
17:39:46
4 First Image
Seiichi Kyoda
17:37:18
5 Flowers
Kiyoshi Yoshida
17:40:27
6 The Luck Spirit
Kiyoshi Yoshida
17:39:47
7 Neyuki
Seiichi Kyoda
17:40:27
8 Forest
Chihiro Miyauchi
17:35:58
9 Tsugaru
Seiichi Kyoda
17:41:48
10 Midare Uchi
17:37:34
11 Konjaku Monogatari
Eri Sugai
17:41:03
12 Wooden Ship
Seiichi Kyoda
17:39:29